Oferta programowa

 

 OFERTA PROGRAMOWA

TRWA REKRUTACJA NA 2019/2020

IFORMACJE POD TELEFONEM: 609 026 599

1. ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE
 
Przy ich organizacji wykorzystujemy między innymi elementy nastąpujących metod pracy pedagogicznej: 
- pedagogika zabawy
- koncepcja Marii Montessori
- koncepcja ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
- kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona
- metoda „dobrego startu” wg. opracowań Marty Bogdanowicz 
oraz innych uznanych metod edukacji przedszkolnej .
Korzystamy z przewodników metodycznych zatwierdzonych przez MEN, zgodnych z nową podstawą programową:
cykl "TROPICIELE" dla odpowiednich grup wiekowych wydawnictwa WSiP , a także z wszelkich dostępnych pomocy dydaktycznych zapewniających odpowiednie przygotowanie dziecka 5 i 6 letnie (zerówka) do podjęcia nauki w szkole
  
2. NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 
Zgadzamy się z powszechną opinią, że naukę języków obcych powinno rozpoczynać się jak najwcześniej, ponieważ dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny, a narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtwarzania poznawanych obcojęzycznych słów.
Nauka odbywa się wówczas zupełnie naturalnie i w związku z tym istnieje duża szansa na osiągnięcie w późniejszym okresie przez dziecko dwujęzyczności.
Nauczanie języka angielskiego odbywa się u nas w oparciu o następujące metody:
- naturalną, w której m.in. podstawową formą nauki jest zabawa,
- audiowizualną, polegającą na kojarzeniu brzmienia angielskich słów i dłuższych wypowiedzi z ilustracjami, piosenkami, filmem, rymem, bądź rytmem,
- metodą TPR (Total Physical Response) czyli reagowanie całym ciałem,
- metodą dramy, gdzie dzieci wcielają się w postaci z bajek i opowiadań.
 
3. ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ
Założeniem prowadzonych przez logopedę w naszym przedszkolu grupowych zajęć logopedycznych jest usunięcie problemów logopedycznych dzieci. Pozostawienie ich nie rozwiązanych ma ogromny wpływ na dalszy rozwój dziecka. Ma to m.in. wpływ na nabywanie dalszych umiejętności i zdobywanie wiedzy przez dzieci. Dzieci mówiące prawidłowo, poprawnie i chętnie, łatwiej: nawiązują kontakty z rówieśnikami, podejmują nowe "naukowe" wyzwania, zdobywają umiejętności szkolne związane z nauką pisania i czytania. Dzięki temu odważnie, śmiało i otwarcie wkraczają w nowe obowiązki, które stawia przed nimi szkoła, a w przyszłości dorosłe życie.
Każde dziecko przyjęte do przedszkola jest diagnozowane przez współpracującego z nami logopedę. Po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy logopedycznej, określa on potrzeby stymulacji oraz zakres oddziaływań wobec dzieci w normie rozwojowej oraz wobec dzieci z nieprawidłowościami rozwojowymi (m.in. z niedosłuchem).
O wynikach badań są informowani rodzice dzieci.
4. GIMNASTYKA KOREKCYJNA Z ELEMENTAMI KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ
 
W celu zapobiegania wadom postawy u przedszkolaków zapewniamy dzieciom wiele form aktywności ruchowej w rozszerzonym wymiarze i wprowadzamy elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie odpowiadającej ich wiekowi i możliwościom psychoruchowym.
Główne cele gimnastyki korekcyjnej to:
- korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu  prawidłowego,
- niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała,
- doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.
Kinezjologia edukacyjna wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Gdy mózg jest w stanie równowagi, ożywają naturalne mechanizmy, przywracające harmonię funkcjonowania. Składają się one z ruchów, które wykonują dzieci w pierwszych latach życia niezbędnych dla rozwoju koordynacji oczu, uszu, rąk i całego ciała. Dzięki tego typu ćwiczeniom wszystkie części mózgu włączają się i mogą ze sobą współpracować.
Poprzez zajęcia korekcyjne oraz zajęcia z zakresu kinezjologii edukacyjnej nasz terapeuta wpływa nie tylko na motorykę przedszkolaków, ale także poprzez różnorodne ćwiczenia poprawia zdolności zapamiętywania, koncentrację uwagi i spostrzegawczość. Rozbudzając u dzieci zamiłowanie do wszechstronnej aktywności, przyczynia się do lepszego startu w szkole.
5. WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE ORAZ OPIEKA PSYCHOLOGA
Przedszkolaki w „Ptasim Radiu” są objęte opieką psychologa, który na podstawie obserwacji, wywiadu, a także innych technik zbierania danych przygotowuje opinie psychologiczno-pedagogiczne dotyczące funkcjonowania przedszkolaków w "Ptasim Radiu". Psycholog stara się ocenić ich rozwój, rozpoznawać możliwości i potrzeby oraz umożliwiać ich zaspokojenie nie tylko w warunkach przedszkolnych. Współpracuje i wspiera nauczyciela i rodziców w celu zminimalizowania skutków zakłóceń oraz zaburzeń rozwojowych dzieci.
Opinie i zalecenia są przekazywane rodzicom.
Dodatkowo psycholog prowadzi z naszymi przedszkolakami warsztaty psychoedukacyjne. Podczas warsztatów dzieci m. in. rozwijają swoje umiejętności ułatwiające funkcjonowanie w społeczeństwie oraz w grupie rówieśników. Uczą się jak wyrażać, nazywać i rozpoznawać emocje własne i innych oraz jak sobie z nimi radzić.
 
6. ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE, RYTMIKA, TANIEC
 
Muzyka ma ogromny wpływ na rozwój wszechstronny dziecka, dzieci w sposób naturalny przeżywają muzykę. Na początku reagują na dźwięk zachwytem, radością, później tworzą obrazy i myśli. Pod wpływem muzyki klaszczą, przytupują, wykonują różne ruchy, niekiedy uspokajają się, poważnieją, mówią o niej. Praca nad umuzykalnieniem dziecka ma dla jego ogólnego rozwoju wielkie znaczenie, zarówno zdrowotne jak kształcące i wychowawcze.
Dzięki zajęciom umuzykalniającym dzieci zdobywają różne umiejętności. Uczą się słuchać, poruszać zgodnie z muzyką w zabawie lub tańcu i grać na ciekawych instrumentach.
 
Rytmika uwrażliwiająca na rytm poprzez stworzenie określonego rodzaju ćwiczeń polegających na dokładnej realizacji usłyszanego rytmu za pomocą prostych gestów i taktowania wpływa na rozumienie i umiejętność przeżywania innych dziedzin sztuki, przede wszystkim teatru i sztuk plastycznych.
 
Taniec jest jedną z najbardziej naturalnych form ruchu, ma znaczący wpływ na rozwój fizyczny jak i motoryczny najmłodszych, Kształtuje ogólną sprawność, koordynację ruchową , poczucie rytmu, gibkość. Rozwija wiele pozytywnych cech osobowości,
 
  7. ZAJĘCIA PRZYRODNICZE , PROEKOLOGICZNE
 
 Szczególną wagę przywiązujemy w naszym przedszkolu do zajęć przyrodniczych i proekologicznych, pomaga nam w tym bliskie sąsiedztwo lasu oraz duży, piękny, porośnięty starodrzewiem, przedszkolny ogród.
 
W ramach wymienionych zajęć pragniemy obudzić w dzieciach wrażliwość ekologiczną, poprzez wyrobienie emocjonalnego stosunku do przyrody i uczenie odpowiedzialności za otaczającą zieleń i powierzone opiece zwierzęta domowe. Pragniemy również uświadomić dzieciom, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe.
Cele te chcemy osiagnąć między innymi poprzez:
- bezpośredni kontakt z przyrodą, połączony z obserwacją zjawisk przyrodniczych podczas codziennych  zabaw w naszym ogrodzie oraz spacerów i wycieczek w sąsiadującym z nami lesie (badanie i rozpoznawanie śladów zwierząt, rozpoznawanie ptaków, drzew, itp)
- pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli świata ptaków żyjących w bezpośrednim sąsiedztwie
- wpajanie podstawowych zasad ochrony przyrody i wyrabianie postaw proekologicznych
(szanowanie i pielęgnacja zieleni, oszczędzanie i niezanieczyszczanie wody, zachowanie czystości w środowisku, segregacja odpadków, ograniczenie zużycia energii itp.)
- naukę higienicznego trybu życia
 
8. NAUKA GRY W WARCABY I NAUKA GRY W SZACHY
 
Postanowiliśmy wprowadzić w naszym przedszkolu naukę gry w warcaby. Jest to gra, "która uczy myśleć obiektywnie, co stanowi bez wątpienia jeden z jej ważnych walorów dydaktycznych. Wpływa na zwiększenie ogólnej aktywności czynności umysłowych, a więc pośrednio przyczynia się do ogólnego rozwoju inteligencji i rozbudzenia jej zdolności twórczych, co idzie w parze z uzyskiwaniem przez warcabistów bardzo dobrych wyników w nauce"
 
Dodatkowo dla dzieci chętnych (od 5-ego roku życia) prowadzimy naukę gry w szachy.
Szachy bowiem uczą logicznego i konstruktywnego myślenia, ponadto
rozwijają aktywność twórczą dziecka, poprawiają: pamięć, koncentrację, wyobraźnię przestrzenną oraz podzielność uwagi.
Kształtując osobowość dziecka, wyrabiają w nim tak pozytywne cechy jak systematyczność, odpowiedzialność, pracowitość i samodyscyplinę.
Jest to gra, która uczy poszanowania rywala, wychowuje, bawi, rozwija zainteresowania.
Jedną z ważniejszych przyczyn dla których warto dzieci uczyć gry w szachy jest fakt iż, poprawia ona znacząco wyniki dydaktyczne dziecka w szkole.
Znaczące zdanie o szachach wypowiedział wspaniały amerykański szachista Paul Charles Morphy:  "Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni" 
 
9. MALI BADACZE
(CZYLI DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY POZWALAJĄCE POZNAĆ OTACZAJĄCY NAS ŚWIAT)
 
Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia  ich naturalnej ciekawości są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym.
Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Dzięki rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka.
 
"Mali Badacze" to cykl zajęć w ramach których pragniemy pobudzić dziecięcą wyobraźnię, rozbudzić zainteresowanie nauką poprzez zabawę, zaprosić dzieci do wspaniałego wielkiego świata poprzez doświadczenia, eksperymenty, pokazy.
Dzieci na tych zajęciach dowiadują się między innymi jak przebiega hodowla roślin, jak rośliny wpływają na środowisko, dlaczego dżdżownice są pożyteczne, czy istnieje życie bez powietrza, dlaczego magnesy odpychają się i przyciągają, w jaki sposób cytryna przypomina baterię, czy jajko przejdzie przez wąską szyjkę butelki...
Te oraz wiele innych doświadczeń i eksperymentów przeprowadza co tydzień wychowawca grupy (eksperymenty i doświadczenia w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym były tematem pracy magisterskiej nauczyciela) z udziałem dzieci.
 
10. WARSZTATY: CO TO ZNACZY BYĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM
 
Wychodzimy z założenia, że warto rozmawiać z małymi dziećmi na temat niepełnosprawności. Tłumaczyć, że osoby niepełnosprawne to równi nam ludzie, że nie wolno ich od siebie odsuwać, bo tak nam wygodniej, "bo nas to nie dotyczy". Rozmawiamy o ważnych sprawach, że trzeba być tolerancyjnym i uważnym na drugiego człowieka.
Często dorośli ludzie, po raz pierwszy stykający się z niepełnosprawnością, nie wiedzą jak się zachować, mimo dobrej woli mają poczucie zagubienia i bezradności. Właśnie dlatego staramy się rozmawiać i tłumaczyć małym dzieciom, co to znaczy być niepełnosprawnym, mówić o problemach, jakie te osoby mogą mieć, z wyczuleniem na to, by nie powodowało to w ludziach agresji. Każdy z nas ma prawo do niewiedzy ale ma też prawo do informacji. Wierzymy, że dzięki takim zajęciom dzieci będą lepiej postrzegać otaczający je świat..
 
 
11. NAUCZANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ W KONTAKCIE ZE ŚRODOWISKIEM
 
W ramach tych zajęć pragniemy nauczyć dzieci jak zachowywać się w kontaktach ze zwierzętami dzikimi i udomowionymi (ze szczególnym uwzględnieniem psów tzw. ras niebezpiecznych). Chcemy również nauczyć dzieci rozpoznawania podstawowych roślin jadalnych (w tym również owoców runa leśnego) oraz zasad ich spożywania. Sczególnie istotne jest przekazanie dzieciom umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia (pożar, zagrożenie zdrowia itp.) oraz zasad zachowania się w ruchu ulicznym.
Te cele chcemy osiagnąć poprzez organizację zajęć przez naszą kadrę oraz organizację spotkań z pracownikami policji, straży pożarnej, straży miejskiej, służby zdrowia oraz Kampinoskiego Parku Narodowego.
 
12. ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się, oraz zdobywania wiedzy o otaczającym świecie. Celem wychowania plastycznego w przedszkolu jest zapoczątkowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju możliwości twórczych dziecka, oraz przygotowanie do twórczego działania.Wychowanie plastyczne pełni także funkcję terapeutyczną. Różnorodne formy aktywności plastycznej oraz rozwijanie i kształtowanie różnych umiejętności dziecka – niweluje w nim poczucie niepewności, usuwa zahamowania, uczy wiary we własne siły, we własne możliwości twórcze.
Na naszych zajęciach dzieci uczą się wypowiadania w różnych formach plastycznych, dzięki wykorzystaniu różnych technik plastycznych m.in.takich jak:
- rysowanie i malowanie na różnych powierzchniach i fakturach
- rysowanie różnymi przedmiotami
- lepienie, formowanie, konstruowanie
- wydzieranki, wycinanki, wydrapywanki, techniki collage, itp.
 
13. ZAJĘCIA DRAMOWE
 
Wychodzimy z założenia, że sztuka teatralna jest z radością przyjmowana przez małe dzieci, ponieważ bardziej niż inne rodzaje twórczości artystycznej ukazuje sytuacje i zdarzenia, których w codziennym życiu dziecko samo nie potrafi dostrzec. Kontakt dzieci z teatrem to nie tylko wizyty w teatrze czy operze, oglądanie mniej lub bardziej profesjonalnych przedstawień, ale przede wszystkim zabawa w teatr. W trakcie zabaw dzieci poznają różne formy działań teatralnych, biorą udział w całościowym przygotowaniu przedstawienia, przeżywają teatr..
Celem naszych zajęć teatralnych jest kształtowanie u dziecka postawy twórczej, odkrywanie w dziecku wrażliwości na piękno sztuki (słowa, dźwięków, ruchu, obrazu, itp.), uroków otaczającego świata i twórczość człowieka, a także zaspakajanie potrzeby wypowiadania swoich przeżyć w różnych formach artystycznych (inscenizacje, teatr lalek, teatr cieni, żywy teatr, teatr wycinanek, drama i inne).
Swoje umiejętności dzieci prezentują w cotygodniowych spektaklach przedszkolnego Teatrzyku "Czerwony Szpak " a także na wszelkich imprezach okolicznościowych (Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Matki i wielu innych).
 
14. ARTETERAPIA
 
Założeniem arteterapii jest proces twórczy, który służy autoekspresji - naturalnej potrzebie dzieci w wieku przedszkolnym - pomocnej w rozwiązywaniu ludzkich problemów i konfliktów, rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, kierowaniu własnym zachowaniem, redukowaniu stresu, podnoszeniu samooceny i samoświadomości.
Główne cele tych zajęć to:
- wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie jego wrodzonych możliwości twórczych
- poznawanie i wyrażanie siebie w formie ekspresji plastycznej, muzycznej oraz teatralnej;
- kształtowanie twórczej postawy
- relaksacja pozwalająca na odreagowanie wewnętrznych napięć, frustracji, agresji.
 

15. GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA

 
Czynne spędzanie wolnego czasu wraz z rówieśnikami pozwala przyzwyczaić dziecko do takiej właśnie formy wypoczynku, a poprzez gry i zabawę pozwala wyrobić u dzieci nawyk prawidłowej postawy oraz rozwinąć cechy psychomotoryczne (zwinność, zręczność, refleks, spostrzegawczość, orientację, koordynacje ruchową, czy umiejętność podziału uwagi na większą liczbę czynności). Systematyczne ćwiczenia wzmacniają mięśnie posturalne dziecka i podnoszą jego wydolność fizyczną.
W naszym przedszkolu podczas codziennych zajęć gimnastycznych dzieci rozciągają mięśnie, ćwiczą zwinność i równowagę, a także szybkość, wytrzymałość i siłę.
 

PROPOZYCJE:

LOGOPEDA INDYWIDUALNIE
W przypadku zalecenia przez logopedę dodatkowych, indywidualnych zajęć/ćwiczeń dla dziecka, oferujemy możliwość zorganizowania odpłatnie takich zajęć w placówce, bądź bezpośredni kontakt z logopedą.
PSYCHOLOG INDYWIDUALNIE
 
W przypadku zalecenia przez psychologa np.indywidualnej terapii dla dziecka, czy diagnozy gotowości szkolnej, oferujemy możliwość zorganizowania odpłatnie takich zajęć w placówce, bądź bezpośredni kontakt z psychologiem.
 
WARSZTATY CERAMICZNE
 
Zajęcia organizowane 2-3 razy w roku są prowadzone przez profesjonalistów z pracowni "Gliniarnia" Ceramika Artystyczna.
W czasie zajęć dzieci poznają różne rodzaje gliny, jej właściwości. Uczą się różnych technik zdobienia i lepienia, szkliwią wykonane i wypalone prace. Tematy są dostosowane do wieku dzieci i ich możliwości manualnych. dzieci robią prace użytkowe (miseczki, doniczki, talerzyki, podstawki) oraz takie których przeznaczenie czasem trudno odgadnąć, ale ich wartość jest ogromna dla małego ceramika :)
 
SPEKTAKLE PROFESJONALNYCH GRUP TEATRALNYCH
 
Średnio co dwa miesiące zapraszamy na występy do naszego przedszkola profesjonalne grupy teatralne z całej Polski. Staramy się zapraszać zespoły artystyczne tak, aby zapewniać naszym przedszkolakom obcowanie z różnymi formami teatralnymi (aktorzy, lalki, pantomima, i in.) i ciekawym, rozwijającym repertuarem.
-------------------------------------------------------------
Zapraszamy na zajęcia adaptacyjne w godz. 10.00 - 12.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym), w ramach których dzieci uczestniczą we wszystkich zajęciach prowadzonych w tych godzinach, w danym dniu w Placówce.
 
______________________________________
 

Istnieje możliwość wynajęcia ogrodu z własnym animatorem.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu umożliwienia logowania się do konta w naszym serwisie. Te technologie mogą też stosować współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Można zmienić w swojej przeglądarce ustawienia dotyczące cookies. Informujemy jednak, że w takim przypadku, nie będzie możliwości wykorzystania w pełni funkcjonalności naszego serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że akceptujesz umieszczanie cookies na Twoim urządzeniu.

Punkt Przedszkolny "Ptasie Radio"

Warszawa 01-481 ul.G.Leibniza 1 tel/fax: (022) 666 92 69 tel.kom.: (048) 609 026 599 email: ptasieradio-przedszkole@home.pl

przedszkole warszawa, przedszkola, bemowo, opieka, przedszkole Bemowo, małe przedszkole,